Si mund ta shohim Token nga Hena?! Ashtu sikurse e shohim Henen e shohim edhe Token. Me ka qelluar disa here te pyes njerez te lexueshem, si do mund ta...

Sipas medh'hebit hanefij, është e papëlqyer (Mekruh) të falet tehexhudi dhe namazet tjera nafile në xhemat, përpos për namazin e teravive (në...

Disa të "mençur" mohojnë alegorinë në argumentet islame, andaj çdo gjë duhet kuptuar fjalët në kuptimin e saj të vërtetë. Ani mirë shumë, i thash po a ka...

Sipas fjalori të Oxfordit, me fjalën "ekstremist", nënkuptohet personi i cili ka pikëpamje ekstreme - jo të zakonshme. Kurse sipas fjalorit të...

Shejh Salih el-Feuzan në librin e tij: "El Irshad ila sahihil litikad ue raddu ala ehli shirki ue ilhad", thotë: Citoj përkthyesin: "Ai që i ndan...

Një numër i madh i muslimanëve i kanë parashtruar pyetje Fetvei-eminit në lidhje me qëndrimin islam, për të ashtu quajturin Baba-dimër, si një nga...

Është e vërtetë se e keqja më e madhe e shekujve është kur disa grupacione i ofendojnë dijetarët e mëdhenj (Ebu Hanifen, Malikin, Shafiun dhe...

Thotë ky dijetar: "E morëm shishen në të cilën shkruante "Birra pa alkool" dhe ua dhamë njërit nga laboratorët e Sirisë, që është mbikëqyrës për...

Nëse askush nuk ka të drejtë të kontestojë veprën e dëshmuar, apo vlefshmërinë e veprës së dëshmuar, prej nga, sot na dalin në skenë disa njerëz dhe...

Është e qartë dhe e dukshme se neve për çdo ditë po na rëndojnë gjëra dhe ngjarje, ngjarje me të cilat nuk po mund të merremi në mënyrë adekuate,...

Duke qenë se ramazani është muaj i vizitave të shpeshta nëpër xhami, në këtë kohë dalin në dritë shumë probleme. Problemi i teravive me 8 rekate, i...

Një ditë, një djalosh i ri, i cili, vërtetë, është i edukuar në rrugën e Islamit të shëndosh, pas një takimi që kishte pasur me një të lëvizjes...

Në shoqërinë tonë islame apo shqiptare, shpeshherë trajtohen dhe zhvillohen disa debate dhe polemika me një nivel aq të zjarrtë, saqë të mbushet...

Faqja 1 nga 13