Zoti ynë thotë në Kur'anin famëlartë: "Me të vërtetë, ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe i qëndruan fort kësaj fjale, këtyre kur u vjen vdekja,...

Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron...

Ndoshta kjo pyetje mund të duket e çuditshme. Por nuk ke përse të çuditesh. Le të lexojmë së bashku duke medituar rreth ajeteve kuranore: "Ne e kemi...

Shprehja "I'tikaf" në kuptimin gjuhësor do të thotë: qëndrim, ndejtje, mbyllje, izolim dhe vazhdimësi në një send pa marrë parasysh se është vepër e mirë...

Agjërimi është mesazh i cili thëret në mision shumë më të lartë se sa procesi i abstenimit nga pirja dhe të ngrënit, ai reflekton ftesën për arenën e...

I dashuri ynë, zotëria i bijve të Ademit, Pejgamberi a.s. ishte njeri, por jo si gjithë njerëzit e tjerë. Historia e jetës së tij nuk është si...

Natën që lidh ditën e 28 dhe të 29 të marsit hyn muaji i shtatë i kalendarit hënor, Rexhebi, i cili pasohet nga muaji Shaban, i quajtur njëkohësisht...

Argumentet logjike të shoqëruara nga shembuj alegorik, që do të shpalohen në vazhdim, për t'i dhënë një pasqyrim më të hollësishëm ekzistencës së...

Hoxhallarët tanë që punuan e vepruan me mishë e shpirt na lanë amanet shpjegimin dhe sqarimin e mësimeve Islame. Ata e bënë të tyren dhe arritën ta...

Fillimisht mund të citojmë një ajet kur'anor, që është parim themelor i besimit islam dhe dispozita më madhështore me të cilën theksohet liria e...

Ashtu si çdo ngjarje tjetër e kalendarit islam, hixhreti zë një vend të rëndësishëm në jetën e myslimanit, sepse ai nuk është vetëm një udhëtim nga...

Të gjithë bashkohen se ai është njeriu që la më shumë mbresë dhe ndikim në historinë njerëzore. Mbi të gjitha një njeri i madh, një profet i denjë, një...

Ishte ditë feste dhe gëzimi. Atmosfera nëpër rrugët e Medinës ishte shumë e këndshme. Të gjithë njerëzit, të rinj e të moshuar, ishin veshur me...

Faqja 1 nga 21