Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Sabik el Din, njohur si Xhelaludin Sujuti (Zoti e mëshiroftë) lindi në vitin 849h./1445m.. Ai ishte një...

A ka rezultuar besimi në Allahun e lartësuar në orientimin e tij të drejtë? A është bërë personalitet i fortë dhe komplet pa çarje të brendshme...

Dijetari i shquar i hadithit, vlera e të cilit në shkencën e hadithit është e pranueshme unanimisht, Abdullah ibn Mubarek ka raportuar këtë shënim:...

Tevesuli përmes veprave (tewessul bil a'mal) Kjo ka të bëj me përdorimin e veprave të mira dhe sjelljeve të mira si ndërmjetësim në lutjen ndaj...

Tashmë besoj se gjithkush që posedon pak kulturë fetare islame, është në dijeni se në aplikimin praktik të Islamit, aktualisht, brenda Ehli Sunetit, gjejmë...

Personaliteti i pejgamberit Muhammed a.s. është tejet kompleks, i gjallë dhe vështirë i pjesëzueshëm në pikëpamje apo aspekte të caktuara. Çdonjëri aspekt i...

Ja disa gënjeshtra dhe disa fakte rreth kësaj teme: Gënjeshtra e parë: Pejgamberi alejhis-selam asnjëherë nuk e ka festuar ditëlindjen e tij! Fakt:...

"Sufizmi i vërtetë natën transformon zemrën kurse ditën transformon botën". Përmes këtyre fjalëve, Tarik Ramadan ka ndërmend ti bie shkurt...

Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Sabik Ed-Din, njohur si Xhelaludin Sujuti (Zoti e mëshiroftë) lindi në vitin 849 p.h. 1445. Ai ishte një...

Mirë se vjen ..., (U dërgua t'na mësonte, se vetëm me dituri e përparim njeriu mund të arrijë deri në gradat më të larta ...). "Qoftë Salati Zotit...

Transmetohet nga Muaviu se Pejgamberi a.s. i Zotit doli në hallkën e shokëve të tij dhe iu tha: "Për ç'arsye jeni takuar? Ata kanë thënë: Jemi...

Taklidi ishte i përhapur gjatë epokës sahabiane. Ata sahabë që nuk ishin të aftë për ixhtihad, iu referoheshin atyre që ishin dijetarë. Nga disa...

Në gjendjen në të cilën ne jetojmë sot, në qoftë se njeriu nuk i drejtohet ndjekjes së një medhhebi të caktuar, atëherë ai do të marrë fetva nga çdo...

Faqja 1 nga 7